Vragen

PERSBERICHT

De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bestrijding van de eikenprocessierups. Door het droge en warme voorjaar is de eikenprocessierups dit jaar nadrukkelijk aanwezig en levert veel ongemak op bij de inwoners van de gemeente. De haartjes van de rupsen, die zich door de lucht verspreiden, kunnen flinke irritatie aan huid en longen veroorzaken. Inwoners klagen hierover bij de gemeente. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups preventief binnen de bebouwde kom en op een aantal plaatsen buiten de bebouwde kom. Naar het oordeel van de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe is dit teveel gebaseerd op financiële argumenten en niet op welzijn en gezondheids argumenten. In het buitengebied staan veel meer eiken dan in de bebouwde kom waardoor de kans op besmetting in het buitengebied juist het grootst is. Er zijn veel meer bronnen. Waarom worden inwoners in het buitengebied wel aan de eikenprocessierups bloot gesteld en inwoners binnen de bouwde kom niet, zo vraagt fractievoorzitter Frank Schumacher zich af. “Het gaat bij al onze inwoners over hun welzijn en gezondheid. Het huidige beleid van de gemeente leidt tot een ongelijke behandeling van inwoners. Dit veroorzaakt in het buitengebied sterk het gevoel dat zij op een tweede plaats komen. Dit gevoel is in de jaren ontstaan door onder meer het feit dat bewoners zelf voor de aanleg van riool en glasvezel moeten betalen terwijl dat binnen de bebouwde kom niet zo is”. Deze ongelijke behandeling vindt de fractievoorzitter ongewenst. In het buitengebied zijn niet alleen de inwoners onderhevig aan besmetting door de eikenprocessierups maar ook de vele toeristen die het buitengebied bezoeken. In het buitengebied wordt veel gewandeld en gefietst door toeristen. In dat verband zouden met name de eiken langs de wegen die onderdeel uitmaken van het Sallandse fietsknooppunten netwerk meer aandacht behoeven. De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe verzoekt het college het beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups aan te passen zodat ook de inwoners van ons buitengebied beter beschermd zijn. Als de rups nu niet preventief bestreden zal worden, zal de plaag zich de komende jaren steeds verder uitbreiden. In een nest dan niet wordt weggehaald, worden in het jaar daarop vijf keer zoveel rupsen geboren. In het buitengebied zal dat als eerste gevoeld worden.
Voor meer informatie:
Frank Schumacher
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Olst-Wijhe
06 – 53691242

Foto van een nest van de eikenprocessierups op een eik aan de Hogeweg op de Elshof.

Vragen van Gemeentebelangen Olst-Wijhe aan het college van B&W over de bestrijding van de eikenprocessierups.

zaterdag 23 juni 2018.

Door het droge en warme voorjaar is de eikenprocessierups dit jaar nadrukkelijk aanwezig en levert veel ongemak op bij de inwoners van onze gemeente. Op de website van de gemeente wordt aandacht besteed aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze vermeldt dat voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen de gemeente verschillende prioriteitsgebieden aangewezen heeft. Dit zijn de gebieden waar groepen mensen met de eikenprocessierupsen in aanraking kunnen komen. De bestrijding van eikenprocessierupsen is per gebied verschillend. In deze opsomming wordt een onderscheid gemaakt in binnen en buiten de bebouwde kom.
Het beleid inzake de eikenprocessierups is naar het oordeel van de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe teveel gebaseerd op financiële argumenten en niet op welzijn en gezondheids argumenten. In het buitengebied staan veel meer eiken dan in de bebouwde kom waardoor de kans op besmetting in het buitengebeid juist het grootst is. Er zijn veel meer bronnen. Waarom worden inwoners in het buitengebied wel aan de eikenprocessierups bloot gesteld en inwoners binnen de bouwde kom niet. Het gaat bij al onze inwoners over hun welzijn en gezondheid. Het vigerende beleid leidt door het gekozen onderscheid in delen van de gemeente naar de mening van de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe tot een ongelijke behandeling van inwoners. Dit veroorzaakt in het buitengebeid sterk het gevoel dat zij op een tweede plaats komen. Dit gevoel is in de jaren ontstaan door onder meer het feit dat bewoners zelf voor de aanleg van riool en glasvezel moeten betalen terwijl dat binnen de bebouwde kom niet zo is. Deze ongelijke behandeling vinden wij ongewenst.
In het buitengebeid zijn niet alleen de inwoners onderhevig aan besmetting door de eikenprocessierups maar ook de vele toeristen die het buitengebeid bezoeken. In het buitengebeid wordt veel gewandeld en gefietst door toeristen. In dat verband zouden met name de eiken langs de wegen die onderdeel uitmaken van het Sallandse fietsknooppunten netwerk meer aandacht behoeven.
Dit leidt bij de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe tot de volgende vragen:
1. Is het college bereid het vigerende beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups aan te passen zodat ook de inwoners van ons buitengebied (en ook de ons bezoekende toeristen) beter beschermd zijn?
2. Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college?
3. Is het college bereid deze nieuwe maatregelen met de inwoners van het buitengebeid (of vertegenwoordigers zoals de PB’n) te overleggen en na het volgende voorjaar deze maatregelen te evalueren met die vertegenwoordigers.

 

Vragen van de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe over de Aardehuizen in Olst.

Zoals u weet staan er in Olst 23 aardehuizen. In 2014 is dit project door de toenmalige minister Blok van Wonen geopend na enkele jaren van noeste arbeid door de bewoners van deze wijk en een aantal vrijwilligers. De aardehuizen wijk is een experiment waar de gemeente Olst-Wijhe zijn nek voor heeft uitgestoken. Er kleefde immers behoorlijke risico’s aan dit project. Nog nooit is een dergelijke project in Nederland gebouwd. Van de fractie van Gemeentebelangen als van vele inwoners is daar veel waardering voor. Een dergelijke experimentele wijk als de aardehuizen is vanwege het bijzondere karakter natuurlijk niet congruent met andere wijken in de gemeente. Echter, vele inwoners hebben nu een misnoegd beeld van de wijk terwijl inwoners zonder meer trots zouden moeten zijn op deze bijzondere woonwijk en de ruimtelijke integratie ervan in het Sallandse karakter van Olst als dorp en Olst-Wijhe als gemeente?

In het beeldkwaliteitsplan van 20/12/2010 zijn de uitgangspunten voor deze wijk beschreven. In 2011  is gestart met de aanleg van de wijk en in mei 2012 is het officiële startmoment voor de bouw gevierd. Hoewel de wijk nog lang niet klaar was, is zij in juni 2014 officieel geopend.

We schrijven nu begin 2018 en we moeten constateren dat de aardehuiswijk, in onze optiek, (nog) niet voltooid is. Wij horen nog steeds klachten van inwoners van Olst en treinreizigers over een rommelige aanblik. Ook de vraag hoe het nu zit met die zwarte en grijze koepels blijven aanhouden. Pallets met bouwmaterialen en dergelijke zijn nog steeds te zien.

De fractie van GB heeft veel respect voor de tomeloze inzet van de eigenaren en bewoners van de aardehuizen. Dit horen we ook vanuit de samenleving. Echter blijven er, pakweg 4 jaar na opening van de wijk, vragen rijzen waar wij graag antwoorden op willen van het college.

Omdat er een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld en een verkoopcontract met de Vereniging Aardehuizen is afgesloten, hebben wij de volgende vragen:

1 Welke afspraken liggen er tussen de gemeente Olst-Wijhe en vereniging Aardehuizen aan de realisering van de wijk ten grondslag en hoe zijn deze vastgelegd? Zijn er in deze afspraken sanctiemogelijkheden opgenomen?

2 Wanneer is het informatiecentrum klaar dat buiten de wijk aan de Rietgors gebouwd gaat worden en welke afspraken liggen hierover vast?

3 Is er door de gemeente en/of provincie een subsidie voor dit informatiecentrum ter beschikking gesteld en zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt.

4 In het BKP staat dat het terrein van de aardehuizen een openbaar gebied is. Toch worden bezoekers die de wijk betreden regelmatig gesommeerd het terrein te verlaten. Welke status heeft het terrein en welke afspraken zijn hierover gemaakt?

5 In het BKP staat dat de bouwmassa opgaat in de omgeving middels een aarden wal. Dat is volgens ons niet (altijd) het geval. Met name de zwarte en grijze met dakleer en kunststof beklede koepels zijn erg zichtbaar, ook van grote afstand. Is het college dit bekend en is hier sprake van een onjuiste invulling van de gehanteerde uitgangspunten in het BKP?

6 Er wordt in het BKP gesproken over “koepeltjes” en “torentjes”. Deze moeten ondergeschikt zijn aan de hoofdmassa. In de volksmond wordt met weinig flatteuze benamingen  over de grote en aanwezige dakkoepels op de daken van de aardehuizen gesproken. Ook de zogeheten “artist impressions” tonen ons een afwijkend beeld met de hedendaagse werkelijkheid. Is hier sprake van een onjuiste invulling van de in het BKP gehanteerde uitgangspunten? ( Geen koepeltjes, maar flinke koepels. Geen samenhangend geheel met de rest van de woningen en geen aardkleuren)

7 Indien er sprake is van onvolkomenheden in de uitvoering, is het college bereid tot  het handhaving van de afspraken die gemaakt zijn met de vereniging Aardehuizen?

8 Is het college bereid om, afgezien van een eventuele handhaving van bepaalde afspraken, in gesprek te gaan met de vereniging Aardehuizen teneinde er voor te zorgen dat er op een welverdiende trotse manier over de aardehuizen gesproken wordt in Olst-Wijhe?