Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Olst-Wijhe

Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022

 

Liever lokaal

                                                                       Geen knaken, geen zaken

 Algemeen

De titel van ons verkiezingsprogramma is ‘Liever Lokaal’.

Immers wat je lokaal kunt halen hoeft niet van ver weg te komen, hetzelfde geldt voor een politieke partij. Wie kan nu beter oordelen over besluiten die genomen moeten worden binnen de eigen gemeente dus eigen letterlijk bij jouw om de hoek, dan een puur lokale partij!

Onze insteek is altijd lokaal, eerst kijken naar inwoners en ondernemers binnen onze gemeente, zonder dat we in enige vorm rekening hoeven te houden met een gedachtengoed dat van hogerhand door een landelijke partij is opgelegd.

Onze ondertitel is: “Geen knaken, geen zaken”. Je vindt het regelmatig terug in de duiding van ons verkiezingsprogramma, daarmee zeggen we: moeten wij als gemeente taken uitvoeren die Den Haag ons oplegt, dan hoort daar een bijpassende vergoeding bij. Ontbreekt deze, dan werken we niet mee. Deze visie dragen wij al bijna 44 jaar uit en inmiddels zien we het zelfs binnen onze gemeente en andere partijen aangehaald worden, een bewijs dat Gemeentebelangen Olst-Wijhe een stevige stempel drukt op de lokale politiek en besluitvorming!

U vindt hieronder niet ons verkiezingsprogramma, maar de duiding achter ons verkiezingsprogramma. Dus nadere informatie, voorbeelden, etc. die behoren bij de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.

Enkele behaalde resultaten (mede) door gemeentebelangen Olst-Wijhe tussen 2018 en 2022:

 • Sinds 2020 kunnen inwoners een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een vergoeding wanneer het restafval meer dan gemiddeld is vanwege medisch afval.
 • In Zonnekamp Oost zijn in plaats van een zestal twee-onder-een-kap woningen, maar liefst 14 betaalbare starterswoningen mogelijk gemaakt. De bouw begint in 2022. Ook is er in Wijhe, Boskamp, Wesepe, Den Nul en andere dorpen inclusief het buitengebied weer volop activiteit met bouwen voor alle doelgroepen.
 • Het verkeer is op veel plaatsen in onze gemeente weer veiliger gemaakt de afgelopen vier jaren. Ook is samen met inwoners en Plaatselijke Belangen een plan van aanpak gemaakt voor wegen in het buitengebied en dit is ook uitgevoerd zodat kruispunten en wegen veiliger zijn geworden.
 • Het oud papier wordt nog steeds ingezameld door verenigingen waardoor de opbrengsten voor de verenigingen blijven. Alleen gebeurt dat nu eerlijker omdat ook nieuwe clubs mee mogen doen en mee mogen delen. Ook is er aandacht voor de veiligheid van de inzamelaars en continuïteit voor de inzameling.
 • In de afgelopen bestuursperiode is maar liefst 137.096 m2 asbest dak verwijderd  (van in totaal 411.000 m2 in 2018 naar 273.904 m2 in 2021, dat zijn bijna 20 voetbalvelden)
 • Verdeling van de OZB tarieven voor onze ondernemers en agrariërs naar draagkracht.
 • We hebben succesvol gestreden tegen extra verhogingen van de OZB, iets waar diverse partijen (te) gemakkelijk naar grijpen. Tevens hebben we gezorgd voor een eerlijke verdeling van de OZB-lasten bij ondernemers.
 • Olst-Wijhe staat in de provinciale en landelijke top van gemeenten als het gaat om zonnepanelen op daken van woningen. Maar liefst op 30.6% van de daken liggen zonnepanelen in Olst-Wijhe tegenover 16% landelijk (peiljaar 2020).
 • Al enkele jaren staat onze gemeente bovenaan in de lijst van meest veilige gemeenten van Nederland.
 • De Starterslening is aangepast. Breder inzetbaar, ook op duurzaamheid en voortgezet.
 • Sinds 2014 zit Gemeentebelangen in het college van burgemeester en wethouders en sinds die tijd zijn de diverse waarderingscijfers steeds goed. Zie: waarstaatjegemeente.nl
 • Langs diverse wegen zoals de IJsseldijk en Marledijk zijn grasbetonstenen geplaatst.
 • Olst mooier aan de IJssel heeft weer een volgende fase bereikt. In 2022 volgt weer een deel.
 • Noordmanshoek in Wijhe is na een lange voorbereidingstijd in de “doe” fase gekomen. Een mooi groen gebied kan eindelijk aangelegd gaan worden. (met hopelijk ook broodnodige woningbouw als onderdeel)
 • Renovatie van woningen en wegen en riool o.a. Broekslag, Torenstraat, Beatrixlaan in Wijhe klaar medio 2022. Renovatie wegen en riool van o.a. Enkweg en Spoorstraat in Olst.
 • De bezuinigingsronde in 2021 is samen met heel veel inwoners tot stand gekomen. Een perfect voorbeeld van burgerparticipatie. Daarnaast heeft Gemeentebelangen ervoor gezorgd dat de OZB niet extra is gestegen!
 • Grote projecten binnen de gemeente, zoals wegen en woningbouw zijn consequent binnen het budget gebleven. Er is zelfs weer winst gemaakt op diverse grondexploitaties.

Dorpscultuur

Onze gemeente is een typische Sallandse plattelandsgemeente, wij kenmerken ons door diverse dorpen die bol staan van activiteiten die passen bij ons dorpse karakter. Denk bijvoorbeeld aan meerdaagse tentfeesten, de jaarlijkse kermis, paasvuren, grote braderieën regionale jaarmarkten, met oud en nieuw carbidschieten, diverse toertochten, appelpersdagen en nog veel meer. Dit zijn de momenten waarop jong en oud samen komen en gebroederlijk samen feest vieren. Nieuwe inwoners worden met liefde opgenomen in de gemeenschap en van harte uitgenodigd mee te doen om zo onze cultuur te versterken.

Gemeentebelangen juicht deze verscheidenheid aan grote en kleine evenementen toe. Wij zien het grote belang van deze sterke dorpscultuur en zullen ons inzetten voor het behoud ervan. Wij (her)kennen ook de problemen die organisatoren soms tegenkomen bij vergunningverlening, regelgeving en financiering. Omdat Gemeentebelangen staat voor de dorpscultuur in Olst-Wijhe willen we jullie daar graag bij helpen!

Wij willen graag in dorpen en kernen een dorpsplein, straat, plantsoen o.i.d., waarvoor gemakkelijk een vergunning aangevraagd kan worden om deze af te kunnen sluiten zodat daar kleinschalige evenementen plaats kunnen vinden, zodra ondernemers of organisaties iets willen organiseren.

In 2021 heeft de Gemeenteraad de “focus op wonen” vastgesteld. Hiermee wil Olst-Wijhe een toekomstbestendige, eigenzinnige woongemeente worden. Daar hebben wij van Gemeentebelangen van harte mee ingestemd, maar Gemeentebelangen zal onze lokale identiteit te allen tijde bewaken.

Ons Doel: Behouden van de unieke Sallandse dorpscultuur en bijbehorende tradities.

Energie en klimaat

Het klimaat staat onder grote druk en de energietransitie die daarbij hoort is een feit. We willen niet alleen onze (achter) kleinkinderen maar ook latere kinderen immers een fijn en veilig leven kunnen bieden.

De energietransitie is ons mede door de landelijke overheid opgelegd, en daardoor zijn we als gemeente verplicht om eerst te onderzoeken en daarna daadwerkelijk actie te ondernemen om alternatieve vormen van energieopwekking te gaan gebruiken.

Denk hierbij naast energie uit zon en wind ook aan energie uit water, mest en bodem. Gemeentebelangen staat voor een realistische kijk op de energietransitie. Daarmee bedoelen we dat we achter de omschakeling naar duurzame energie staan maar dat deze omschakeling wel betaalbaar, behapbaar, verantwoord en in de juiste volgorde moet gaan. Alleen zo blijven inwoners volgens ons betrokken bij de grote veranderingen en alleen zo houden we draagvlak en acceptatie voor de noodzakelijke veranderingen.

Vooral windturbines wekken bij veel mensen weerstand op, niet op de laatste plaats omdat er nog eerlijke onderzoeken plaatsvinden of er sprake kan zijn van (indirecte) gezondheidsklachten door o.a. het laagfrequente geluid. Met de nieuwe afstandsnormen die het nieuwe Kabinet Rutte IV heeft aangekondigd zijn grote windturbines in Olst-Wijhe zeer onwaarschijnlijk geworden.  Gemeentebelangen wijst sowieso de plaatsing van grote windturbines af zo lang er geen overtuigende duidelijkheid is over mogelijke gezondheidsschade in relatie tot omwonenden. Daarom onderschreven wij al in mei 2021 de motie ‘wind in de wachtkamer’ van de gemeenteraad Olst-Wijhe. Tevens dienen er eerst nieuwe landelijke geluid- en/of afstandsnormen zijn opgesteld (zie voor meer info: het Nevele-arrest en het landelijk regeerakkoord).

Voor de duidelijkheid; de gemeente Olst-Wijhe gaat wat ons betreft geen onderzoeken zelf doen en stelt dus zelf ook geen normen vast.

Zoals eerder al door Gemeentebelangen gesteld kunnen we in Olst-Wijhe tot 2030 zonder windturbines en met alleen zonnepanelen onze eigen ambities realiseren. Windturbines zijn dus geen issue in Olst-Wijhe als het aan Gemeentebelangen ligt. Mocht na 2030 toch blijken dat windturbines een serieuze optie zijn, dan willen wij eerst overtuigd worden door onafhankelijke onderzoeken dat het niet tot gezondheidsschade kan leiden.

Uiteraard bezien wij de energietransitie ook in regionaal en landelijk verband. Energie komt in de toekomst uit een mix van energiebronnen. Niet elke energievorm kan en hoeft in Olst-Wijhe opgewekt te worden. Hiervoor werken we samen met andere gemeenten om de optimale verdeling te krijgen. In dit geheel past ook de aanpassing van ons stroomnetwerk. De kabels en leidingen moeten verzwaard en aangepast worden; zoveel is duidelijk. Deze ontwikkeling moet redelijkerwijs gelijke pas houden met de aanleg van het opwekken van energie. Hierop zal Gemeentebelangen de komende jaren toezien bij besluiten tot vergunningverlening.

Ons Sallandse landschap met zijn unieke IJsselvallei is zonder meer als waardevol aan te merken. Andere streken van Overijssel en Nederland zijn dat ook. Voor de gehele energietransitie is het daarom volgens ons noodzakelijk dat er landelijke regie komt op bijvoorbeeld de plaatsing van windturbines, om te voorkomen dat windturbines bijvoorbeeld aan lands-, provincie-, gemeente- of landschapsgrenzen worden geplaatst, terwijl de ‘buren’ om, voor hen goed doordachte redenen,  afzien van windturbines in die gebieden (of andersom). Het college van Rijksadviseurs en Rijksbouwmeesters heeft daar inmiddels voor gepleit bij het Rijk. Daarnaast is sturing door onze Provincie ook gewenst.

De IJsselvallei en het Sallandse landschap vormen een dusdanig uniek landschap dat serieus afgevraagd moet worden of hoge windturbines daar wel gewenst zijn. Als deze nationale en/of regionale afweging er niet komt of onvoldoende gebeurt zal Gemeentebelangen zich inzetten om alsnog een dialoog hierover op te starten.

Alles afwegende zoals de landelijk te verwachten afstandsnormen, lopende uitspraken, diverse  onderzoeken en ons unieke landschap,  is Gemeentebelangen van mening dat, in ieder geval tot 2030, alternatieve energieopwekking in onze gemeente niet met  windturbines moet plaatsvinden, maar met o.a. kleinschalige windmolens tot 25 meter, mestvergisting en zonnepanelen.

Gemeentebelangen pleit vanwege het voorgaande voor het isoleren (verduurzamen) van woningen en zonnepanelen op (bedrijfs-) daken, denk hierbij ook aan de stallen die in onze gemeente rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Hiervoor is een impuls nodig vanuit de Rijksoverheid. Dat kunnen inwoners en gemeenten niet zelf bekostigen. Ook moet de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie hiervoor aangepast worden zodat zonnepanelen op landbouwgrond plaatsen minder aantrekkelijk is en bedrijfs- en staldaken vol leggen juist wel aantrekkelijk. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van zonnepanelen boven/op parkeerplaatsen, onrendabele stukken grond, geluidswallen etc. Tot 2030 stemmen wij in met maximaal 60ha zon op land. Dit is conform de in 2020 vastgestelde Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Maar de restopgave moet op daken opgewekt worden.

Ook pleit Gemeentebelangen voor ruilverkaveling als optie voor zon op land na 2030. Zo kan voorkomen worden dat de meest waardevolle grond gebruikt wordt voor opwekking met zonnepanelen. Tegelijkertijd willen we bekijken of verticale zonnepanelen op of bij het boerenerf een optie zijn. Dit is een idee van LTO dat wat ons betreft serieus aandacht behoeft. Innovatieve ideeën kunnen het boerenerf van de toekomst maken. Gemeentebelangen steunt deze ideeën, laten we ze vooral verkennen.

Tevens blijkt uit onderzoek, dat in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd, dat de IJssel geschikt is voor de opwekking van energie. Zowel warmte als elektriciteit kunnen hieruit gehaald worden. Dit willen we voor Olst-Wijhe verder onderzocht zien en indien er een winstgevende businesscase van te maken is daar ook concrete stappen in zetten. Een andere interessante ontwikkeling is de omvorming van boerenerven naar energie neutrale of energieleverende erven. Dit kan bijvoorbeeld met een mix van mestvergisting, zonnepanelen en kleine vergunning vrije windmolens tot 25 meter hoogte. Ook hiervoor zal Gemeentebelangen zich inzetten in de komende jaren.

Tot slot willen we in de volgende bestuursperiode liever geen geld en tijd meer verspillen aan nieuw beleid rondom duurzaamheid. Wij pleiten voor een lijst met punten die we willen aanpakken en realiseren. Bijvoorbeeld het percentage daken met zonnepanelen verhogen van 30% naar 50%, een boerenbedrijf  energieneutraal maken, een flink aantal inwoners helpen met isoleren van hun woning of het plaatsen van een  x aantal warmtepompen. Laten we meer DOEN in plaats van praten.

Onze doelen: Minstens 1 boerderij als voorbeeldbedrijf inrichten als energieopwekkend erf en een “to do” lijst maken om inwoners te helpen met verduurzamen.

Financieel verantwoord

Gemeentebelangen is sinds de oprichting in 1978 altijd fel gekant geweest tegen de extra verhoging van de OZB en heeft zich in de loop der jaren hier ook regelmatig met succes met hand en tand tegen verzet.
Met extra verhoging bedoelen we een verhoging boven de gebruikelijke indexatie (de gebruikelijke indexactie loopt gelijk met de (half)jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen, lonen, etc.).

Wij zijn van mening dat er soms te gemakkelijk over wordt gedacht om de OZB extra te verhogen zodra het even financieel tegen zit. Er zijn meerdere manieren om de begroting sluitend te krijgen. Hiervoor moet volgens ons altijd eerst een zichtbaar traject doorlopen worden om te bekijken of er niet, bijvoorbeeld binnen de gemeentelijke organisatie of op overbodig geworden beleidsonderdelen bezuinigd kan worden. Dit traject moet inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers en als dan toch de keuze gemaakt moet worden op bezuinigingen of het verhogen van de OZB, dan dienen de inwoners bij deze keuze betrokken te worden, zoals dit ook bij de bezuinigingsronde 2021 is gebeurd.

Een financieel verantwoord beleid is natuurlijk meer dan alleen letten op de OZB inkomsten van de gemeente. Gemeentebelangen let bij uitgaven altijd op of geld ten goede komt aan het algemeen belang van onze inwoners en niet aan het individuele belang van een enkele inwoner.

In dat kader zou je kunnen zeggen dat we de basis op orde moeten krijgen en houden. Geen geld uitgeven dat er niet is. Keuzes maken. Niet alles kan. Dat moet u thuis ook en zo moet je binnen een gemeente ook omgaan met geld vinden wij.

Het credo wat Gemeentebelangen aanhangt, “Geen knaken geen zaken” is binnen onze gemeente inmiddels een bekende en veel voorkomende term.

Daarnaast betekent in onze ogen een verantwoord financieel beleid dat er altijd voldoende reserves moeten zijn voor tegenvallers. Dat wil zeggen dat we na de bezuinigingsronde van 2021 de komende jaren ook zullen moeten sparen om de reserves weer aan te vullen.  Daar gaan we op toezien de komende vier jaar.

Ons doel: Reserves van onze gemeente weer op orde brengen en geen (extra) OZB verhoging.

Kinderen

‘Onze’ kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen, de ruimte hebben, de natuur ontdekken en af en toe een geintje uit kunnen halen. Gemeentebelangen is van mening dat kinderen de ruimte moeten hebben. Uitdagende speeltuinen, de jaarlijkse timmerdorpen, sportactiviteiten en bossen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
Hierdoor kunnen onze kinderen vrij en gezond opgroeien in een rustige omgeving, wat mede kan zorgen voor een gezonde opvoeding.

Eigenlijk heel normaal zou je zeggen. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat deze voorwaarden om kinderen lekker gewoon op te laten groeien blijven bestaan.
Mocht er desondanks toch ergens iets aan de hand zijn, dan dient er snel en zonder omwegen ondersteuning te zijn. Zowel voor ouders/verzorgers als de kinderen.

Olst-Wijhe heeft de afgelopen jaren laten zien dat zorgverlening goed en dichtbij is georganiseerd, Gemeentebelangen gaat voor behoud van ons beleid waarin preventie een belangrijke rol speelt. Daarin geldt voor ons het uitgangspunt “het kind staat op nummer 1”. En dat mag wat kosten.

Jeugdzorg wordt niet door ambtenaren uitgevoerd. Dat doen nog steeds dezelfde zorgprofessionals als voorheen. Laatstgenoemden doen dat met hart en ziel, dat weten we. Toch schuurt het af en toe als het gaat om de uitvoering en de betaalbaarheid van de jeugdzorg.
Dat ligt zeker niet aan de uitvoerenden. Dat zijn in onze ogen de zorghelden. Waar gaat het dan mis?

Dat zit hem hoofdzakelijk in de veel te lage vergoeding die gemeenten van het Rijk krijgen. In Olst-Wijhe krijgen we rond de 1 miljoen euro te weinig van de landelijke overheid!  Per jaar!  Dat vinden we schokkend en schandalig!

Wij blijven via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) eisen dat het Rijk gemeenten voldoende compenseert voor jeugdzorg-kosten.

Daarnaast zijn er geluiden over misstanden door zogenaamde “zorgcowboys”, bedrijven die geld willen verdienen over de rug van kwetsbare kinderen. Daarom zal Gemeentebelangen scherp blijven toezien op misstanden in de jeugdzorg-verlening. Bij die bedrijven willen we simpelweg geen zorg inkopen! Gelukkig komen ze niet of nauwelijks voor in onze gemeente. Laten we dat vooral zo houden!

Ons doel: Alle kinderen die zorg nodig hebben krijgen dit en eventuele “zorgcowboys” pakken we aan!

Jongeren

De vriendengroepen in onze gemeente vormen zich vaak al tijdens de schooltijd en blijven niet zelden een leven lang bestaan. Op een gegeven moment komt daarbij de vraag naar passende woonruimte kijken. Ook nieuwe woonvormen zijn daarbij een belangrijke behoefte, immers daarmee blijven de jongeren binnen onze gemeente wonen en blijven de vriendschappen in stand. Op deze manier blijven ook de vrijwilligers van de toekomst behouden voor onze gemeenschap.

Gemeentebelangen streeft niet alleen naar veel meer woningen, juist ook voor deze doelgroep, maar ook voor alternatieve woonvormen als tussenstap tussen ‘thuis wonen’ en op ‘zichzelf gaan wonen’. Wij denken hierbij aan woningen met gedeelde gemeenschappelijke ruimten en kleinere woningen waaruit je ook weer relatief snel doorstroomt naar een grotere gezinswoning in de koop en huursector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de House2start (compacte, duurzame, prefab-woningen, die snel en makkelijk ge- en verplaatst kunnen worden) woningen die momenteel in voorbereiding zijn in Olst. Wij zijn van mening dat dit soort concepten in meerdere dorpen toegepast moet worden.

Daarmee bewaken we als Gemeentebelangen, zoals we ook al bij Dorpscultuur schreven, de randvoorwaarden die jongeren nodig hebben om op de zo kenmerkende Sallandse en lokale manier op te groeien.

Tevens dienen jongeren de ruimte te krijgen om zich te ontplooien en activiteiten te organiseren.

Ons doel: Nieuwe woningen en woonvormen voor jongeren ontwikkelen in Olst-Wijhe zodat geen enkele jongere de gemeentegrens over hoeft als hij of zij dat niet wil.

Senioren

Hoe fijn is het om in je eigen huis te blijven wonen als je ouder wordt en desgewenst hulp aan huis kunt krijgen als dat nodig is. Of dat je samen met leeftijdsgenoten in een seniorengebouw of een zogenaamd “seniorenhof” (sommigen noemen het een ‘knarrenhof’)  kunt gaan wonen. Of als je dat liever wil, in een mix met jongere mensen of gezinnen te wonen. Er zijn tegenwoordig zo veel meer woonwensen en mogelijkheden dan vroeger.

Toch wonen veel van onze inwoners al jaren tevreden in hun straat of wijk en hoeven niet zo nodig weg. Dit vraagt soms wel om aanpassingen van de straat of wijk. Extra bladkorven op kortere afstand, aanpassing van verlichting of betere wandelpaden bijvoorbeeld.

Gemeentebelangen streeft naar passende woonruimte voor iedereen, maar omdat mensen ouder worden en steeds langer zelfstandig willen (blijven) wonen vinden we het noodzakelijk dat er extra aandacht is voor de senioren.  Dit past perfect binnen de “focus op wonen” die de Gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. Dit moet wat Gemeentebelangen betreft HET speerpunt worden in de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

Die aandacht zien wij niet alleen in passende woonruimte en woonomgeving, maar ook in voldoende voorzieningen zoals winkels, recreatie, ondersteuning, activiteiten, veilige wandel- en fietspaden, etc.

Ons doel: Investeren in extra voorzieningen zodat senioren prettig in hun buurt of wijk kunnen blijven wonen.

Kritisch

Gemeentebelangen is kritisch op de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd en daarmee is ze ook kritisch op zichzelf. Uiteraard betreft dit de financiën en dan vooral dat inwoners en ondernemers niet nodeloos worden belast. Maar ook zijn we kritisch op de uitvoering van de gemeentelijke taken.
Vragen, opmerkingen en klachten van inwoners dienen zichtbaar snel in behandeling genomen te kunnen worden en zo snel mogelijk serieus afgehandeld te worden. Heeft u iets te melden aan ons, schroom niet en zoek contact met Gemeentebelangen. Wij zijn er immers voor u.

Subsidieverlening die is bedoeld voor het opstarten van iets nieuws mag niet vrijwel automatisch verworden tot een structurele subsidieverlening om iets wat niet levensvatbaar is toch “in de benen te houden”. Subsidieverlening moet te allen tijde transparant zijn. Ook de aanvraag.

Als we besluiten maatschappelijk vastgoed zoals sporthallen en buurthuizen in bezit te houden dan moeten we dit ook goed (kunnen) onderhouden en toegankelijk maken voor iedereen. Het gebruik moet doelmatig en efficiënt zijn maar niet parasiteren op commercieel vastgoed. Ook onze  ondernemers moeten immers hun boterham kunnen verdienen.

In 2021 werd plompverloren geroepen om het Holstohus in Olst maar te sluiten en de activiteiten over te hevelen naar het Gemeentehuis in Wijhe. Dit is voor Gemeentebelangen absoluut onbespreekbaar. Zelfs een onderzoek naar het sluiten of verplaatsen van het Holstohus zullen we afwijzen!

Het zwembad in Wijhe mag niet zomaar verdwijnen. Bibliotheken in onze gemeente moeten ook zoveel als mogelijk behouden blijven. Ook initiatieven die helpen met het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid zijn en blijven belangrijk.

In Wesepe zijn prachtige plannen om het dorp leefbaar te houden met sport, horeca en school. Ook hier wil Gemeentebelangen in de komende raadsperiode een besluit over nemen zoals al is voorzien. Want dit zijn belangrijke voorzieningen in onze gemeente, die nog steeds voorzien in de behoefte van een groeiende gemeente die we willen zijn.

Tot slot willen we nog stilstaan bij de structureel te lage Rijksbijdrage die onze gemeente elk jaar krijgt. Door een volstrekt krankzinnige methode van bekostigen (als de landelijke overheid meer geld uitgeeft, dan krijgen de gemeenten ook meer geld, het zogenaamde trap-op, trap-af systeem. Echter als de landelijke overheid veel inkomsten heeft en het dus goed gaat, maar ze geven weinig geld (loopt deze zin?)uit of houden de uitgave buiten de systematiek, dan krijgen de gemeenten ook minder geld!) wordt er van gemeenten verwacht dat ze zelf oplossingen bedenken in de sfeer van bezuinigingen, sluiten van voorzieningen of verhogen van belastingen.

Gemeentebelangen heeft een andere oplossing bedacht, nl.: wij voeren wat ons betreft géén (nieuwe) taken meer uit voor het Rijk als we daar geen knaken voor krijgen. U kent wellicht ons gezegde al: “Geen knaken, geen zaken!”.

Ons doel: Kritisch blijven op uitgaven en op die manier investeringen mogelijk blijven maken die de leefbaarheid en het algemene belang van onze dorpen ten goede komt.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is nogal een breed begrip. Heel veel verschillende zaken kun je onder de noemer leefbaarheid scharen. Eigenlijk is ons hele verkiezingsprogramma gebaseerd op leefbaarheid. Laten we toch een paar onderwerpen noemen die in de tweejaarlijkse enquête van de gemeente steevast hoog scoren:

Zwerfafval, ongewenst onkruid, hondenpoep, vernielingen en te hard rijden; zaken waar we allemaal last van hebben maar die we grotendeels ook met z’n allen zelf veroorzaken. En als het voor de inwoners de top 5 van ergernissen is, dan is het ook voor Gemeentebelangen de top 5 die aangepakt moet worden!

Hoe we dit voor ons zien?
We willen inwoners bewuster maken van de noodzaak om respectvol met de eigen leefomgeving om te gaan. Dit kan door voorlichting vanuit de gemeente en op scholen. Maar ook simpelweg door bijvoorbeeld extra afvalbakken (o.a. voor hondenpoep) te plaatsen. Ook moeten er stickers op de afvalbakken komen om duidelijk te maken dat hondenpoep daar ook in mag. Routes kunnen met hondenbezitters worden afgesproken.
Uiteraard is handhaving daarbij onvermijdelijk.

Een ander voorbeeld is de hoeveelheid afval en blikjes die te vinden is in de bermen en weilanden, die vervolgens in het gemaaide gras en hooi terecht komt en wat kan leiden tot ernstige verwondingen en zelfs de dood bij koeien. Wij zijn van mening dat vanuit de gemeente hier een voorlichtende taak ligt Dit kan bijvoorbeeld ook in samenhang met scholen, verenigingen, etc. Tevens kunnen we dit prima samen met de agrarische sector oppakken.

Daarnaast pleiten wij voor een goed (vindbaar en bruikbaar) meldsysteem waar de inwoners problemen kunnen melden (bv vernielde of volle afvalbakken, overlast van zwerfafval, etc.) en waar ook adequaat op wordt gereageerd door de gemeente.

Tevens willen we een (kleine) milieustraat in onze gemeente, zodat inwoners niet naar Raalte of Zwolle moeten rijden om hun afval gratis weg te kunnen brengen.

Ons doel: Minder meldingen van overlast van hondenpoep, vernielingen, zwerfafval en het lokaal kunnen storten van afval.

Natuur & recreatie

Onze gemeente ligt midden in de schitterende natuur, de IJssel doorklieft onze gemeente en de weteringen, uiterwaarden en bossen zijn altijd dichtbij.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot deze natuur, vanzelfsprekend toeristen en recreanten van buiten onze gemeente, maar ook en vooral de eigen inwoners en ondernemers.

Er moet een goede balans zijn tussen natuur, milieu, toerisme en ondernemers. Zodat boeren zo eenvoudig mogelijk hun werk kunnen doen, dat horeca en campings de ruimte krijgen voor hun onderneming, aanbieders van activiteiten kunnen groeien en dat toeristen met plezier onze gemeente bezoeken.
Maar vooral moeten alle inwoners van de gemeente zich verbonden voelen met onze natuur. Wij streven ernaar dat binnen Olst-Wijhe de IJssel toegankelijker wordt gemaakt voor recreatie aan de oevers van de IJssel. Dit kan door aan te dringen op een veilige oversteek over de N337, bijvoorbeeld bij de nieuw aan te leggen rotonde in Olst,  maar ook om een gebied aan te wijzen waar activiteiten kunnen en mogen plaatsvinden. Kortom: het buitengebied en de natuur zijn van ons allemaal!

Soms groeit natuur uit zijn jasje. Daarmee bedoelen we dat er besloten moet worden dat er een boom gekapt moet worden.
Maar we weten allemaal hoe belangrijk bomen voor ons zijn. Daarom willen we inwoners de kans geven om zo’n gekapte boom een nieuw leven te geven met de aanplant van een nieuwe boom op een andere plek.
Zo blijft het totaal aantal bomen in stand. Meer bomen mag natuurlijk ook, immers in Nederland alleen al is er in 4 jaar tijd bijna 2000 hectare bos verdwenen, dat zijn ruim 2940 voetbalvelden!

Er zijn nog meer redenen om bomen aan te planten, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een dierbare, bij de geboorte van een (klein)kind, of bij een jubileum van school of werk.
Bedrijven kunnen ook bomen planten om zo CO2-uitstoot te compenseren. Op deze manier maken we met elkaar nieuwe natuur aan en sluiten we ook aan bij het initiatief van de provincie Overijssel om 1.1 miljoen bomen bij te planten. Zie ook de website www.iedereeneenboom.nl Het bos moet kosten neutraal aangelegd worden, liefst in samenwerking met een terrein-beherende organisatie zoals bijvoorbeeld de Stichting IJssellandschap  

Ons doel: Een gedenkbos mogelijk maken waar nabestaanden een boom kunnen planten voor hun geliefden. Ook kunnen hier bomen geplant worden ter compensatie van CO2-uitstoot of noodzakelijke kap.

Onafhankelijk

Vanzelfsprekend laten de lokale afdelingen van de landelijke partijen niet na om te vertellen dat ze onafhankelijk van hun grote broer of zus mogen handelen. Maar het is logisch dat landelijke partijen hun ideologieën lokaal laten doorklinken. Ze werken lokaal, maar uiteindelijk prijkt toch altijd het logo van de landelijke partij op hun borst.

Lokale partijen zoals Gemeentebelangen baseren hun uitgangspunten op wat er lokaal speelt en wat inwoners, leden en kiezers belangrijk vinden en inbrengen. Dat vormt voor ons de basis van ons handelen en onze keuzes. Gemeentebelangen hoeft aan niemand anders dan u verantwoording af te leggen

Natuurlijk hebben wij ons ook te houden aan landelijke of provinciale wetten, eisen en regelgeving. Maar wij kunnen en mogen bij elk besluit opnieuw afwegen wat het beste is voor de inwoners en dat we dit ook doen kunnen we staven met de plannen en resultaten die u aan het begin van ons verkiezingsprogramma kunt vinden.

Ons doel: Simpel: onafhankelijk blijven en zo de gemeenschap van Olst-Wijhe blijven dienen.

Ondernemerschap

In Olst-Wijhe bevinden zich veel bedrijven. In het bijzonder; veel agrariërs, MKB’ers en ZZP’ers. Deze ondernemers zijn belangrijk voor het leefbaar maken en houden van de gemeente. Zij zorgen naast werkgelegenheid er ook voor dat we lokaal onze boodschappen kunnen doen en diensten kunnen afnemen. Ook sponsoren zij het verenigingsleven en trekken klanten, toeristen en recreanten aan van buiten de regio. Een gezond vestigingsklimaat vinden wij daarom een must. Daarbij hoort ook een eerlijke en zorgvuldige OZB verdeling.

Van oudsher zijn er veel agrarische bedrijven binnen onze gemeente, deze moeten de ruimte hebben en houden om zich te kunnen handhaven, uitbreiden, innoveren of doorontwikkelen.

Ook de bedrijven op de bedrijventerreinen, de winkeliers en de ZZP-ers moeten ruimte hebben en houden voor vestiging, toegankelijke wegen en openbaar vervoer, maar ze verdienen ook een gemeente die proactief meedenkt in oplossingen.

Sommige bedrijven zijn uit hun jasje gegroeid of inmiddels omsloten door bebouwing. Ook voor deze bedrijven moeten we maatwerkoplossingen bedenken. Vaak betekent dit verhuizen. Gemeentebelangen wil deze bedrijven niet wegjagen, maar door het goede gesprek te voeren met bedrijven, provincie en buurgemeenten in onze sterke economische regio zoeken naar een win-win situatie voor alle partijen. Investeren in het algemeen belang noemen we dat.

Ons doel: Stijging op de Overijsselse ranglijst voor tevredenheid van onze ondernemers.

Platteland

Dat het platteland charme heeft dat is bij een heel groot deel van Nederland bekend. Kijk alleen maar hoeveel mensen uit de andere delen van het land in onze gemeente zijn komen wonen.

Alle kernen en dorpen binnen onze gemeente liggen op loopafstand van agrarische grond. Een heel weids uitzicht, maar soms ook ongemak omdat ’s avonds laat het hooi nog binnen gehaald moet worden, of dat er mest uitgereden wordt op het moment dat we net lekker buiten zijn gaan zitten.

Het hoort ook bij het platteland dat we accepteren dat we soms overlast hebben van onze boeren, die vaak dag en nacht werken. Wij zijn dan ook van mening dat we de complexe regelgeving die landelijk aan de boeren wordt opgelegd binnen onze gemeente niet nog moeilijker moeten maken. Sterker nog, regels zouden versoepeld moeten. Als inwoners wonen en werken we samen in onze gemeente en proberen we zoveel mogelijk begrip voor elkaar op te brengen.

Naast wonen en werken gaan onze jongeren ook “uit” op het platteland en ze bouwen er bijvoorbeeld aan hun carnavalswagens of gaan carbidschieten op oudjaarsdag. Ook deze cultuur hoort bij Olst-Wijhe en wij verwachten dat nieuwe inwoners hier geen probleem van maken en nog beter: onderdeel gaan uitmaken van deze cultuur.

Omdat Olst-Wijhe een echte plattelandsgemeente is ervaren wij als politici en bestuurders van het platteland dat er in Den Haag bitter weinig rekening wordt gehouden met onze manier van leven en de specifieke problemen die een plattelandsgemeente heeft. Het boerenverstand ontbreekt vaak bij de Haagse politici. Politici uit het oosten van het land krijgen bij de landelijke partijen simpelweg bijna geen kans.

Sinds de afgelopen landelijke verkiezingen heeft de BBB een zetel gekregen in de Tweede Kamer. In de visie en het programma van de BBB wat betreft het platteland en de daarbij behorende problematiek vinden wij veel terug wat wij ook al jaren benoemen en ook laten terugkeren in ons verkiezingsprogramma. Daarom zijn we blij dat onze zorgen die we al jaren uiten nu ook eens in Den Haag klinken en dat er nu eindelijk een partij is die het platteland op de landelijke agenda zet.  

Ons doel: Het platteland aantrekkelijk houden voor boeren, ondernemers en inwoners, waarbij de tradities in stand gehouden worden.

Samen doen

Aan het einde van de zomer komen de diverse carnavalsgroepen uit onze gemeente al bij elkaar om fantastische carnavalswagens te bouwen of originele loopgroepen te bedenken. Na vijf maanden bouwen worden de wagens naar buiten gereden en wordt er 4 dagen feest gevierd en aan diverse optochten in de gemeente en de regio meegedaan.

Deze carnavalsgroepen zijn typerend voor onze streek en onze gemeente en zijn een voorbeeld voor onze hele gemeenschap. Ze werken hard, hebben samen plezier, mopperen wel eens op elkaar, maar steunen en helpen elkaar altijd weer. Er ontstaan levenslange vriendschappen. Er wordt veel geleerd van elkaar en er wordt waardevolle ervaring opgedaan met organiseren, samenwerken, met budgetten omgaan, met inkopen etc.

Dat Gemeentebelangen in het verkiezingsjaar 2022, vier keer 11 jaar bestaat, waarvan twee keer 11 jaar in de vorige eeuw en twee keer 11 jaar in de huidige eeuw, dat zal een carnavalsganger aanspreken. Maar wij vinden deze cultuur en traditie niet alleen erg belangrijk, maar ook een metafoor voor de mentaliteit van onze gemeente en de inwoners, reden waarom Gemeentebelangen zich hard maakt om deze cultuur te behouden.

Gemeentebelangen omarmt de (meerdaagse) dorpsfeesten en activiteiten, waarbij men niet zelden al een jaar vooraf bezig is met de organisatie. De hele buurt leeft er naar toe en als het eenmaal zo ver is dan wordt er enkele dagen volop feestgevierd waarbij geen onvertogen woord valt. De plek waar vriendschappen worden gesloten en hernieuwd. En daags na het feest staan alle vrijwilligers weer klaar om alles op te ruimen en weer keurig achter te laten.

Dat is zoals wij het in onze gemeente doen, we zijn er voor elkaar als het nodig is, wij doen het samen. Wij feesten samen, hebben samen plezier, maar delen ook samen verdriet. En als iemand hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, dan doen we dat ook samen, wij willen dat niemand uitgesloten wordt.  

Ons doel: Wij willen een eigen bestuurlijke portefeuille ‘Dorpscultuur’ in het leven roepen. De wethouder die hier verantwoordelijk voor wordt gaat een goede band opbouwen met de organisaties van dorpsfeesten en evenementen, zodat die goed gehoord en geholpen worden om deze cultuur in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Puur en lokaal

Gemeentebelangen werkt niet met zogenaamde “kleine lettertjes” en gebruikt liever geen moeilijke woorden. We zijn en doen open en eerlijk. We nemen nooit een blad voor de mond, zeggen wat gezegd moet worden maar zijn ook eerlijk genoeg om complimenten te geven als dat op zijn plaats is.

Wij stellen altijd de inwoner voorop bij het afwegen van de belangen. Uiteraard is het door Europese,  Rijks- of Provinciale regelgeving soms niet altijd mogelijk om het elke inwoner naar de zin te maken. Maar wij verliezen nooit ons lokale karakter en het algemene belang uit het oog.

Wij willen dat de burgers veel meer betrokken worden bij de (politieke) besluiten die genomen worden. Dit kan op allerlei manieren maar wij willen in ieder geval een burgerforum bij (grote) maatschappelijke vraagstukken. Dat houdt in dat een groepje inwoners, die een representatieve doorsnede uit Olst-Wijhe is, de gemeenteraad adviseert namens “de burgers”. Dit kan gevraagd en ongevraagd.

Hiermee krijgen inwoners de kans om voortijdig betrokken te worden bij bepaalde vraagstukken en hierover te adviseren. Deze vorm van burgerparticipatie is al diverse malen door Gemeentebelangen voorgedragen en naar onze mening ligt daar een belangrijke mogelijkheid om inwoners ‘mee te laten besturen’.

Ons doel: Een burgerforum om bij (grote) maatschappelijke vraagstukken inwoners te kunnen raadplegen

Sport

De gemeente biedt zelf geen sport aan, maar heeft wel diverse sportaccommodaties in beheer. Het is voor Gemeentebelangen vanzelfsprekend dat deze accommodaties goed onderhouden en beheerd blijven worden. Maar ook dat ze verduurzaamd worden. Clubs moeten geholpen worden met isoleren, zonnepanelen plaatsen en duurzaam verwarmen.

Wij staan voor makkelijke en veilige fietsroutes naar de sport-locaties. Gemeentebelangen onderschrijft daarom het “scheiden en spreiden” principe. Fietsers en auto’s zoveel mogelijk uit elkaar halen zodat (jonge) mensen veilig naar school en sport kunnen fietsen.

Sport en bewegen hoeven niet alleen bij een sportvereniging. Daarom moeten er naast de speeltuinen voor kinderen ook voldoende buitensport locaties zijn om individuele sporters ook de kans te geven om hun sport uit te oefenen. Denk daarbij aan de populaire mountainbike routes, wandelroutes, ommetjes en bootcamp plaatsen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken zal Gemeentebelangen hier ook op toetsen bij plannen van de gemeente.

De sportverenigingen moeten waar mogelijk ondersteund worden in de bestuurlijke taken, waar nodig moeten subsidies verleend worden, maar vooral moeten vergunningen voor sportevenementen e.d. makkelijk aan te vragen zijn en snel afgegeven kunnen worden. Hiervoor zal Gemeentebelangen voorstellen indienen bij het maken van nieuw beleid.

Ons doel: Diverse sportclubs samen laten werken en bestuurlijk helpen te versterken.

Transparant

Een keer aanschuiven bij een overleg van Gemeentebelangen? Of liever een kop koffie of thee drinken met een (kandidaat) raadslid of het bestuur?

Geen enkel probleem, graag zelfs. Wij komen graag in gesprek met inwoners van onze mooie gemeente. Dat doen we al bijna 44 jaar. Zo blijven we op de hoogte van uw zorgen, meningen en wensen. We zijn daarbij volkomen transparant. Dat inmiddels veel mensen met een frons naar de landelijke politiek kijken is misschien niet vreemd. Maar Gemeentebelangen is er alles aan gelegen om open en eerlijk politiek te bedrijven. Bij ons bestaan er geen achterkamertjes!

Politiek bedrijf je in de gemeenteraad met elkaar. Omdat niemand de absolute meerderheid heeft kan het niet anders dan dat je moet samenwerken met andere partijen. De afgelopen 4 jaar werkte de gemeenteraad met een zogeheten ‘Raadsbreed akkoord’. Dat wil zeggen dat aan het begin van de raadsperiode met alle partijen een akkoord werd gesloten over zaken waarover alle partijen het samen eens waren. Daarnaast kunnen op democratische wijze wisselende meerderheden ontstaan en is de traditionele coalitie-/oppositie structuur losgelaten.

Het raadsbreed denken heeft zeker goede zaken opgeleverd die we graag behouden, bijvoorbeeld dat inwoners en maatschappelijke organisaties makkelijker de weg naar het bestuur van de gemeente kunnen vinden, dat er meer ruimte is voor het vinden van meerderheden binnen de gemeenteraad, etc.
Gemeentebelangen vindt echter dat het raadsbreed denken in de huidige vorm niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd en we zijn daarom tegen uitbreiding hiervan, zo zijn we bijvoorbeeld resoluut tegen een rechtstreeks gekozen wethouder en we zijn van mening dat de ‘coalitiepartijen’ de wethouders dienen te leveren

Wij voelen daarom meer voor een Strategische agenda die als basis voor het coalitieakkoord dient, waarbij we de goede ervaringen van het raadsbreed denken zoveel mogelijk overeind houden.
In deze agenda zijn alleen hoofdlijnen aangegeven, waardoor er ruimte is voor de partijen om over invulling en uitvoering van mening te verschillen. Met andere woorden sommige thema’s worden raadsbreed aangepakt, anderen meer in de reguliere coalitievorm, wat ons betreft het beste van  twee werelden.

Om inwoners beter te betrekken bij het controleren en opstellen van plannen wil Gemeentebelangen een panel van inwoners instellen. Simpelweg een groep inwoners van onze gemeente die het leuk vinden om bijvoorbeeld de website van de gemeente te testen bij veranderingen. Die het contact met onze baliemedewerkers eens onder de loep nemen. Of kijken hoe de afhandeling van een klacht verloopt. Veel van dit soort processen valt eenvoudig te verbeteren als je ze door de gebruiker laat testen en controleren.

Ons doel: Een testpanel van inwoners in het leven roepen die jaarlijks enkele “testklussen” uitvoert. Maar ook zelf initiatieven neemt en uitvoert om de gemeente scherp te houden.

Verenigingsleven

Verenigingen zijn de smeerolie van onze samenleving wordt vaak gezegd. Dat lijkt een beetje een ouderwetse opvatting maar het is nog steeds een waarheid als een koe. Denk u maar eens in, uw dorp zonder verenigingen. Het zou toch een saaie boel zijn?
Wat gaat u dan doen op uw vrije middag of avond, waar vinden uw kinderen hun ontspanning, waar kun je dan je hobby uitvoeren?

Verenigingen worden per definitie gerund door vrijwilligers. Mensen met een enorme drive om zich belangeloos in te zetten voor iets wat ze leuk vinden. Daarvoor wil je als gemeenschap natuurlijk graag iets terug doen. Daarom is er elke twee jaar een vrijwilligersdag in Olst-Wijhe.

Gemeentebelangen draagt alle vrijwilligers een warm hart toe en zal doen wat nodig is om vrijwilligers vanuit de gemeente te ondersteunen. Dat kan door middel van subsidieverlening, beleidsondersteuning en soepele regelgeving, kortom niet moeilijk doen als het makkelijk kan.

Ons doel: Niet bezuinigen op aspecten die met het verenigingsleven te maken hebben.

Woningbouw

De woningnood in ons land is momenteel erg hoog en dat geldt ook voor onze gemeente. Er is zelfs sprake van een wooncrisis. In een crisissituatie handel je als overheid anders dan normaal gesproken. In een crisissituatie stel je andere prioriteiten. Je maakt “wonen” tijdelijk belangrijker dan andere zaken. Gemeentebelangen wil de komende jaren dat de gemeente alles uit de kast haalt om versnelling in de woningbouw te krijgen.

Momenteel staat er al veel woningbouw op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de Olstergaard , Scholenlocaties Olst en Wijhe, Abersonterrein, Wijhe-Zuid, Weidebeek Wesepe, van Essen terrein Den Nul, van Bavelgem fase 2 in Boskamp, Noordmanshoek en de Olsterkampweg. Bij elkaar zo’n 600 woningen in de koop- en huursector voor de komende jaren.

Dit is voor de komende jaren al een mooi bouwprogramma. Maar Gemeentebelangen wil meer! Wij zien kansen voor Noordmanshoek in Wijhe. Langs de Omloop in Wijhe zien we ook kansen om te bouwen in het kader van de Flexwonen wet. Die geeft de mogelijkheid om voor 15 jaar tijdelijke prefab woningbouw te plaatsen. Flexwonen kan ook een korte termijn oplossing zijn voor jongeren en alleenstaanden om kerken, boerderijen en dergelijke bewoonbaar te maken. Ook het inmiddels vaak toegepaste CPO-bouwen  (oftewel het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk ook de opdrachtgever tot het bouwen zijn) is een kans voor de handige Sallander die samen met vrienden een zelfontworpen woning  (af) bouwt.

Ook zien we inbreiding (= bouwen binnen bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door sloop van bestaande gebouwen) bij de scholenlocatie in Olst-Oost als goede mogelijkheid.  Bouwen in Boskamp op en bij de voormalige school locaties. Bouwen in Wesepe rondom de kern en misschien wel op het Meko terrein. Bouwen in Olst Zuid bij de Kneu, maatwerk bouwen in Herxen, Elshof, Welsum en Boerhaar en in de toekomst bouwen nabij de treinstations van Olst en Wijhe op plaatsen waar nu bedrijven gevestigd zijn. Rijk en Provincie moeten ons gaan helpen met de nodige bedrijfsverplaatsingen om zogenaamde inbreiding te kunnen realiseren. Het spoor wordt een nog belangrijkere vorm van mobiliteit dan dat het al is. Daarom moet nu al gestart worden met de voorbereidingen voor het bouwen op deze locaties. Dit moet een speerpunt worden van het nieuwe college van B&W. Die 1000-1200 woningen tot 2030 moeten er dus gewoon komen.

Specifieke beleidsregels als zelfbewoning, doelgroepenverordening, startersleningen, anti-speculatie bedingen en dergelijke kunnen daarbij helpen. Maar het allerbelangrijkste is dat we gewoon voldoende woningen bijbouwen voor alle doelgroepen. Alleen op die manier krijg je doorstroming op de woningmarkt en blijven woningen betaalbaar.

Daarnaast wil Gemeentebelangen zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheid om woningen te gunnen aan (oud) inwoners de gemeente Olst-Wijhe, iets wat de landelijke politiek inmiddels ook heeft opgepakt.

Op deze manier en met deze aanpak wil Gemeentebelangen onze jongeren, gezinnen en senioren binnen de gemeente waar ze zijn opgegroeid graag een bijpassende woonvoorziening bieden. Koopwoningen in alle prijsklassen: rijtjes-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen en appartementen. Sociale huur in grondgebonden woningen (huizen met een tuin), appartementen en zogeheten nul-treden woningen (gelijkvloers) waar onze senioren zonder trap of traplift vrij en comfortabel kunnen leven. Het kan allemaal. Gemeentebelangen maakt zich er spijkerhard voor.

Ons doel: 1000-1200 woningen erbij in de komende tien jaar voor ALLE doelgroepen met behoud van het dorpse karakter.

Verkeer en infrastructuur

Er komen in Olst en Wijhe nieuwe schoollocaties. In Welsum is de nieuwe school reeds gerealiseerd en in Wesepe moet deze nog komen. Gemeentebelangen staat er op dat er veilige fietsroutes komen naar al deze scholen.

Gemeentebelangen is daarom voorstander van de fietstunnel onder het spoor bij de Ter Stegestraat. Weliswaar levert dit bij enkele inwoners fronsende wenkbrauwen op, maar wij zijn van mening dat dit de verkeersveiligheid voor de kinderen ten goede komt. In eerste instantie voor alle fietsers uit het centrum, Olst-Noord en Den Nul. Wij houden hoop op een tweede tunnel bij Olst-Zuid in de toekomst. Wij houden daarbij alvast rekening met uitbreiding van de dorpen nabij de nieuwe scholen. Investeringen in infrastructuur moet je daarom ook op de lange termijn zien. Regeren is immers vooruit zien. 

Gemeentebelangen wil ook woningbouw nabij de treinstations in Olst en Wijhe. Dat brengt naast strategische voordelen voor wonen en reizen ook een ander plezierig voordeel met zich mee. Namelijk een vermindering van het vrachtverkeer door de dorpen doordat industrie wordt verplaatst. Daarmee slaan we in onze gemeenten twee vliegen in een klap. Niet meer wachten dus met die ontwikkeling. Speerpunt voor de bestuursperiode 2022-2026.

Motorrijders en andere toeristen op de dijk bij Welsum en Marle gunnen wij het plezier van de schitterende omgeving, maar de veiligheid en leefbaarheid van omwonenden en kwetsbare verkeersdeelnemers vinden wij belangrijker. Daarom pleiten wij voor snelheid remmende maatregelen, striktere handhaving, aansluiten bij de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) en samen met andere buurt-dijkgemeenten optrekken om het probleem van de luidruchtige en te snel rijdende motorvoertuigen te verminderen.

Vrij recent is een discussie op gang gebracht rondom het al dan niet (deels) afsluiten van de Langstraat in Wijhe. Gemeentebelangen kan hier kort over zijn. Omdat het volgens ons gaat om een mix van leefbaarheid, lokale economie en een gevoel van verkeersonveiligheid zijn wij er van overtuigd dat hier eerst een breed opgezet publiek debat tussen belanghebbenden gevoerd moet worden. Het eerste publieke debat dat hier in februari over heeft plaatsgevonden is wat ons betreft een goede aanzet.
Belanghebbenden zijn in onze optiek;  inwoners, aanwonenden, ondernemers, ouderenbonden, verenigingen en dergelijke aangevuld met deskundigen zoals verkeerskundigen, hulpdiensten, ervaringsdeskundigen uit andere plaatsen en dergelijke. Zo krijg je een goed beeld van de situatie met elkaar en kun je tot een gezamenlijke oplossing komen.
Vervolgens is pas de politiek aan zet. Gemeentebelangen ziet met belangstelling dit uitgebreide publieke debat tegemoet. Mochten er voorstellen gedaan worden dan zal Gemeentebelangen het algemene belang voorop zetten en zich niet laten leiden door een individueel belang.

De afslag van en naar Herxen op de N337 zouden wij graag anders geconstrueerd zien, want voor de vele inwoners en recreanten is er sprake van een onveilige situatie. Al vele jaren heeft Gemeentebelangen deze wens uit Herxen gesteund en inmiddels heeft Gemeentebelangen dit onderwerp op de bestuurlijke agenda’s weten te krijgen. De komende periode zullen we ons hard maken voor uitvoering ervan.

Een blijvende bron van ergernis en gevoel van onveiligheid is het landbouwverkeer dat niet over de provinciale N wegen mag van de provincie. Daardoor moet landbouwverkeer soms dwars door de dorpen. De agrariërs en loonwerkers waar wij de afgelopen jaren mee spraken vinden dit ook onwenselijk. Op de meeste ‘Plaatselijk Belang’-avonden in de kernen kwam dit ook regelmatig ter sprake. Gemeentebelangen blijft zich bij het gemeentebestuur en provincie hard maken om op enkele plaatsen landbouwverkeer over de N337, N348 en N756 toe te staan.

Daarnaast zijn wij groot voorstander van de cursussen die op de lagere scholen worden gegeven om jonge verkeersdeelnemers te leren omgaan met landbouwverkeer en vrachtverkeer. Dit zijn zeer belangrijke en nuttige cursuspakketten waar niet op gekort mag worden.

Veel van onze wensen kunnen weliswaar alleen door, of samen met, de provincie ingewilligd worden, maar wij blijven aandringen en pleiten voor aanpassingen!

Ons doel: Veilige fietsroutes, woonplezier en het oplossen van onveilige en onprettige verkeerssituaties.

Groenbeheer

Wat voor de een onkruid is, is voor de ander een bloemrijke berm en de voedselvoorziening voor insecten en vogels. Gemeentebelangen ziet deze verschillen van mening regelmatig voorbij komen in de contacten die wij met inwoners hebben. DE oplossing hebben we dus helaas niet voor iedereen.

In het maai- en onderhoudsbeleid van de gemeente willen we daarom zoveel als mogelijk de twee verschillende opvattingen terug laten komen. Een beetje ruiger waar het kan en wat betreft ecologie nuttig is en een beetje glad en strak langs de stoepen en straten in de bebouwde kom en waar mensen verblijven.
Dat lukt tot op heden redelijk, maar geld is ook hierbij een factor om rekening mee te houden.

Gemeentebelangen is voorstander van een iets groter budget voor groenonderhoud. Ook willen we budget ter beschikking stellen aan groepen inwoners die zelf een deel van hun directe leefomgeving willen helpen onderhouden. Hiervan zijn al enkele mooie voorbeelden in onze gemeente te zien. Bij deze trouwens: Hulde aan die inwoners!

Ook zouden we graag zien dat er een proef gedaan wordt met het invoegen van verharding met een milieuvriendelijk middel waardoor onkruid geen kans krijgt. Voorbeelden hiervan hebben wij in andere plaatsen gezien. Dit ziet er een stuk beter uit in de zomermaanden. Dit kost maar 1 keer geld en je hebt er jarenlang plezier van.

Ons doel: Binnen de bebouwde kommen een hoger onderhoudsniveau qua onkruid op verharding en maaibeleid. Tevens een pilot met invoegen van bestrating om onkruid tegen te gaan.

Zorg

Olst-Wijhe heeft een goede reputatie als het gaat om de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Zowel de professionele zorg die verleend wordt als de zorg die we als mensen onderling aan elkaar geven zijn altijd van een hoog niveau geweest. Kortom we geven om elkaar en om onze medemens in Olst-Wijhe.

Maar Olst-Wijhe vergrijst zoals dat heet. “We” worden ouder met elkaar. Het aandeel senioren neemt toe en het aandeel jongeren neemt af. Op zich zou dat nog niet zo erg zijn. Echter; de landelijke overheid heeft sinds 2015 de meeste zorgtaken bij de gemeenten neergelegd en tegelijkertijd minder geld ervoor beschikbaar gesteld. Het gaat in Olst-Wijhe om enkele miljoenen!

Inmiddels heeft dit voor veel gemeenten, waaronder Olst-Wijhe, grote financiële gevolgen. Zorg die eerst door Rijk en Provincie werden betaald moeten we nu, sinds 2015, als gemeente zelf betalen. Dit heeft tot gevolg dat we al enkele bezuinigingsrondes hebben moeten uitvoeren en als dit zo doorgaat dan krijgen we hier ook in de nabije toekomst weer mee te maken.

Weliswaar zijn er inmiddels meerdere signalen vanuit diverse gemeenten in Den Haag terechtgekomen en is er ook een eenmalige tegemoetkoming verstrekt, maar Gemeentebelangen is en blijft actief om aandacht te vragen voor de absurde situatie waarin onze gemeente terecht is gekomen.

Want het is natuurlijk niet normaal dat de zorgzame samenleving die er altijd geweest is in Olst-Wijhe onder druk komt te staan omdat wij simpelweg steeds gekort worden op ons budget. Wij willen bij voorkeur niet gedwongen worden ons minimabeleid te verschralen. Maar laten we helder zijn, dit gevaar ligt op de loer. Vandaar ons terugkerende gezegde: “geen knaken, geen zaken”.

Olst-Wijhe heeft een zeer sociaal minimabeleid, wat inhoudt dat bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm er diverse regelingen zijn tot vergoeding van kosten.
Gemeentebelangen juicht dit toe, immers (bijna) niemand kiest zelf bewust om in zo’n situatie terecht te komen. Wellicht dient in een toekomstige bezuinigingsronde het percentage van 130% naar beneden gebracht te worden, maar Gemeentebelangen is daarbij van mening dat er wel duidelijke grenzen zijn waarbinnen dit kan plaatsvinden.

Ook zouden we meer mogelijkheden willen zien om eventueel misbruik aan te kunnen pakken.

 

Ons doel: Behoud van voorzieningen en minimabeleid voor onze kwetsbare inwoners.

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
©2021

Privacy Policy