Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Olst-Wijhe

Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022

Liever lokaal

   Geen knaken, geen zaken

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Olst-Wijhe. Al bijna 44 jaar zijn we een begrip in de lokale politiek binnen de gemeente Olst-Wijhe. Een partij die het karakter van onze gemeente onderkent, koestert en wil behouden.

De titel van ons programma is “Liever lokaal”. “Wat je dichtbij kunt krijgen, haal je niet van ver”, dat geldt ook voor de politiek. Volkomen onafhankelijk, enkel oog voor de eigen inwoners en ondernemers!

Met de ondertitel “Geen knaken, geen zaken”, geven we aan dat taken die de gemeente door de landelijke overheid krijgt opgelegd, alleen uitgevoerd kunnen en moeten worden als daar voldoende financiële middelen tegenover staan.

 

 

Onze visie en uitgangspunten hebben we voor de periode 2022-2026 uitgewerkt en verwoord in een aantal thema’s. We hebben gekozen voor een beschrijving op hoofdlijnen zodat u kort en bondig kunt zien hoe wij er in staan. Wilt u meer weten over een onderwerp? Dan kunt u op onze website klikken op het gewenste onderwerp en vindt u gedetailleerd aanvullende informatie en bijbehorende voorbeelden.

De woordwolk benadrukt de eenvoud van ons verkiezingsprogramma. Alle onderwerpen die we belangrijk vinden staan er in en vindt u terug in ons programma. Vraag gerust bij onze kandidaten naar een uitgebreidere uitleg.

Klik op de woordwolk om naar ons interactieve verkiezingsprogramma te gaan.

Vooruitkijken is ook altijd een beetje terugkijken naar de afgelopen periode. Wat waren we van plan, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

Wij danken onze raadsleden Frank Schumacher, Cynthia Roessink, Ron de Wit en Jarco van der Stege voor hun inzet en de mooie behaalde resultaten. Tevens danken we onze wethouder Marcel Blind die in het college van B&W zijn best heeft gedaan uw en onze belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Hieronder een overzicht van enkele plannen en resultaten in de afgelopen 4 jaar:

Enkele behaalde resultaten (mede) door GB tussen 2018-2022:

  • In vrijwel alle dorpen en kernen worden woningen gebouwd of zijn er vergaande plannen hiervoor.
  • Er is veel asbest van daken verwijderd ter grootte van 20 voetbalvelden.
  • OZB-verhogingen zijn voorkomen en de OZB-lasten zijn eelijker verdeeld.
  • Renovatie van woningen, straten en riolering heeft plaatsgevonden in diverse dorpen en kernen van onze gemeente.
  • De burgerparticipatie die heeft plaatsgevonden bij de bezuinigingsronde van 2021 is voor ons een lichtend voorbeeld hoe het moet.
  • Olst-Wijhe staat bovenaan in de lijst met meest veilige gemeenten van Nederland.
  • Grote projecten, zoals wegen en woningbouw, zijn consequent binnen het budget gebleven.

Hieronder vindt u de thema’s van ons verkiezingsprogramma. 
Voor meer informatie klikt u op het thema….

 

Puur & Lokaal

Eerlijk, zonder toevoegingen, oprecht, geen moeilijke woorden, niet de woorden verdraaien, dat is Gemeentebelangen. Puur en zuiver, geen poespas, maar eerlijk zeggen waar het op staat, duidelijkheid voor iedereen. Wij kijken bij het maken en uitvoeren van plannen door de gemeente altijd naar het algemeen belang van de inwoners.  Gemeentebelangen pleit voor de inzet van een burgerforum bij grote maatschappelijke vraagstukken.

Kritisch

Gemeentebelangen is van oudsher positief kritisch op de manier waarop Olst-Wijhe wordt bestuurd. Dat geldt niet alleen voor de financiën maar zeker ook voor de uitvoering van gemeentelijke taken zoals subsidieverlening, minimabeleid en het werken van de ambtelijke organisatie. In veel gevallen is sober en doelmatig de meetlat waarlangs wij beleidsonderdelen leggen. Genoeg is genoeg is dan ons motto.

Transparant

Gemeentebelangen heeft een open structuur en cultuur. Juist in deze tijden is het uitermate belangrijk dat er duidelijk, open en eerlijk politiek wordt gevoerd. Niet over, maar juist met de inwoners. Dat is de reden waarom we altijd open staan voor suggesties en ideeën.

Onafhankelijk

Nederland wordt bestuurd vanuit Den Haag en de gemeente Olst-Wijhe wordt bestuurd vanuit onze eigen gemeente. Daarom is het logisch om op een partij te stemmen die enkel en alleen het belang van de eigen gemeente en eigen inwoners voor ogen heeft.

Gemeentebelangen is een onafhankelijke partij die nooit een koers hoeft te varen die nu eenmaal van een landelijke partij wordt verwacht of zelfs opgelegd.

Financieel verantwoord

Gemeentebelangen is DE partij die sinds de oprichting strijdt tegen extra verhoging van de OZB en ook zeer kritisch is op de begroting van de gemeente. We hebben ons keer op keer succesvol verzet tegen het ‘uitmelken’ van inwoners en ondernemers. Door alternatieven aan te dragen en onder andere te kijken naar bezuinigingen, in plaats van verhoging van de gemeentelijke belastingen. In de toekomst blijven we bij dit standpunt.

Platteland

Wij wonen binnen onze gemeente eigenlijk allemaal op het platteland. Misschien niet letterlijk, maar door de ligging van onze dorpen hebben we allemaal direct te maken met het wijdse karakter van onze omgeving.

Dit brengt ons veel plezier, maar soms ook ongemak omdat onze boeren hun werk moeten doen. Dat maakt evengoed onderdeel uit van ons platteland. Gemeentebelangen ziet dat het de boeren erg lastig wordt gemaakt door de landelijke overheid. Wij steunen onze boeren! We hebben immers elkaar nodig om het platteland en de kernen leefbaar te houden.

Dorpscultuur

Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de saamhorigheid in onze gemeente en steunt daarbij lokale initiatieven die horen bij het dorpse karakter. Wij verwachten dat inwoners van elders, die hier van harte welkom zijn, deze cultuur omarmen en er onderdeel van worden. Gemeentebelangen ondersteunt de vele vrijwilligers, lokale verenigingen en stichtingen die een grote variëteit aan kleine en grote evenementen organiseren. Daarom willen wij graag in elke kern een bruisend dorpsplein of andere locatie hebben.

Samen doen

We leven samen, feesten samen, helpen elkaar, we delen verdriet, lossen samen problemen op en zetten met z’n allen onze schouders eronder. Dat is de typische mentaliteit van het platteland. Gemeentebelangen wil dat alle inwoners, ook die ondersteuning nodig hebben, hieraan mee kunnen doen.

Leefbaarheid

Een schone woonomgeving zonder zwerfafval, ongewenst onkruid en hondenpoep begint bij jezelf. Dit is voor Gemeentebelangen een speerpunt, maar dan dient er voldoende ondersteuning te komen vanuit de gemeente.

We zijn er trots op dat Olst-Wijhe tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort. Om dat te behouden streven we naar voldoende inzet van politie, boa’s en sociale controle. Over de inzet van camera’s in de openbare ruimten zijn wij positief.

Woningbouw

De vraag naar woningen en woonruimte is groter dan ooit. Onze oplossing is bouwen, bouwen en nog eens bouwen met behoud van het dorpse karakter. Voor jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, dus voor iedereen! Wij pleiten voor alle doelgroepen de juiste woning.

Gemeentebelangen ziet naast nieuwbouw ook mogelijkheden om (sociale) huurwoningen door jongeren te laten delen. Ook (tijdelijke) oplossingen zoals het geschikt maken van leegstaande kerken, fabrieken en boerderijen zien wij als kansrijk en daar zullen wij ons hard voor maken.

Ondernemerschap

In Olst-Wijhe is ruimte voor allerlei lokale ondernemers zoals bijvoorbeeld MKB-ers, agrariërs en ZZP’ers. Gemeentebelangen wil een stevig ondernemersklimaat waardoor we ruimte geven aan ondernemers om hun activiteiten te starten of uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor vestiging, benodigde infrastructuur en (versoepelingen van) vergunningen.

Inwoners en ondernemers leven samen in onze dorpen en samen zorgen we ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid.

Kinderen

Het bekende gezegde; “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is nog steeds van toepassing vindt Gemeentebelangen. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen in de buurt en samen kunnen ravotten na schooltijd. Door kinderen de ruimte te geven, groeien ze gezond op tot jong-volwassenen, wat een gezonde basis legt voor hun ontwikkeling. Wij blijven ons inzetten voor voldoende uitdagende speeltuinen en andere activiteiten voor onze jeugd, ook voor inwoners met een smalle beurs.

Jongeren

Onze gemeente kenmerkt zich doordat jongeren al tijdens hun schooltijd vriendengroepen maken die vaak een leven lang duren. Deze Sallandse jongerencultuur is het waard om niet alleen te behouden maar ook te faciliteren. Hiervoor willen wij passende woonruimte, maar ook voldoende ‘leefruimte’ creëren, die niet wordt beperkt door (overbodige) regels.

Senioren

Vandaag de dag worden mensen steeds ouder en willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) wonen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er voldoende  toegankelijke voorzieningen en woningen zijn en komen voor senioren. Daarbij hoort ook een degelijk openbaar vervoer.

Zorg

Als gemeente krijgen we substantieel te weinig geld voor de zorgtaken die we moeten uitvoeren, hierom moeten we soms op andere posten bezuinigen. Het is absurd dat de overheid deze lasten bij onze gemeente neerlegt. We blijven hier actief aandacht voor vragen bij de landelijke overheid.

Energie & klimaat

Het klimaat en de energietransitie gaan ons allemaal aan, we staan immers voor grote uitdagingen. Gemeentebelangen neemt verantwoordelijkheid zonder uit het oog te verliezen dat het grote impact op inwoners kan hebben. Samen met u denken we na over wat we willen, en vooral hoe we het willen.

Voor de komende periode tot 2030 is gebleken dat we de ambitie voor opwek van stroom met alleen zonnepanelen kunnen invullen. Wij pleiten daarnaast voor extra aandacht voor zonnepanelen op (agrarische) bedrijfsdaken. Windmolens zijn op dit moment niet nodig en daarom geen onderwerp van gesprek voor ons. Mocht dit na 2030 een optie worden, dan willen wij eerst meer onderzoek naar onder andere de gezondheidsaspecten van windmolens.

Verenigingsleven

Gemeentebelangen juicht van harte lokale initiatieven en tradities toe. Niet alleen de lokaal gewortelde tradities die al jarenlang bestaan. Nieuwe initiatieven moeten een kans krijgen zodat jong en oud zich kunnen blijven vermaken in onze gemeente. Een goede ondersteuning aan de organisatoren en vrijwilligers hoort daarbij.

Verkeer, infrastructuur en groenbeheer

Toegankelijk openbaar vervoer en veilige (fiets)routes naar de (nieuwe) schoollocaties vinden wij een voorwaarde. Het aantal ongevallen in onze gemeente is gelukkig erg laag. We blijven scherp om te onderzoeken waar er maatregelen nodig zijn om onze gemeente zo veilig te houden.

Wat betreft het openbaar groen, pleit Gemeentebelangen voor een keuze tussen veiligheid en natuurvriendelijkheid. Groen laten waar het kan, glad en beheerst waar het moet. Met daarbij een groter budget en inzet van hulp van de inwoners.

Sport

Gemeentebelangen onderstreept het belang van sporten en bewegen. Daar hoort de aanwezigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sportfaciliteiten bij. Zowel binnen als buiten, voor jong en oud, voor bestaande en nieuwe sporten. We vinden sporten en bewegen belangrijk. Het is immers goed voor de gezondheid, zorgt voor een langer en prettiger leven en we voelen ons er fijn door.

Natuur & recreatie

Olst-Wijhe is een parel in de mooie IJssel-vallei. Daar genieten we niet alleen zelf van, maar ook alle bezoekers van onze gemeente. Onze omgeving moeten we daarom inrichten en onderhouden in goede harmonie met natuur, milieu, toerisme en ondernemers. Het mag niet voorbehouden zijn aan slechts enkele groepen. Dat is de reden waarom wij onder andere net als in Wijhe, een veilige en makkelijke toegang tot de IJssel willen in Olst.

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
©2021

Privacy Policy